Từ khóa

0
Xem
0
Trả lời
0
Thích
45
Xem
0
Trả lời
0
Thích

một đồng hồ quả lắc đc xem như con lắc đơn  mỗi ngày chạy nhanh 56,4 s , phải điều chỉnh chiều dài của dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng?   A,tangw0,2%                          B, giảm 0,2%            C,tăng 0,4%                      D, giảm 0,4%

Mức độ: Khá 04-04-2014 khánh an trần (3 votes)
56
Xem
0
Trả lời
0
Thích

hóa

cho Cl2 tác dụng với 16,2 g kim loại R (chỉ có 1 hóa trị)nthu đc 58,8 g chất rắn X, cho oxi  dư tác dụng với chất rắn X đến phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu đc 63,6 g chất rắn Y, thành phần % về khối lượng của chất có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong Y là? A,16%   B,84%  C,56%  D,44%

Mức độ: Khó 04-04-2014 khánh an trần (3 votes)
85
Xem
1
Trả lời
0
Thích

Dao động điều hòa

một vật dđ điều hòa với chu kì T, biên độ A, quãng đường mà vật đi đc tối đa trong thời gian 5T/3 là?

Mức độ: Trung bình 25-03-2014 khánh an trần (3 votes)
75
Xem
0
Trả lời
0
Thích

sinh học

người ta dùng phương pháp naod để phát hiện hội chứng đao ở người trong giai đoạn trước khi sinh? vì sao?

Mức độ: Khá 22-03-2014 thảo nguyễn (2 votes)
76
Xem
0
Trả lời
0
Thích

sinh học

người ta dùng phương pháp naod để phát hiện hội chứng đao ở người trong giai đoạn trước khi sinh? vì sao?

Mức độ: Khá 22-03-2014 thảo nguyễn (2 votes)
71
Xem
0
Trả lời
0
Thích

Thuyết tương đối hẹp(ttttt).

Tính tốc độ của một vật có năng lượng toàn phần lớn gấp 2 lần năng lượng nghĩ của nó. Cho c=3.10^8\,m/s.

Mức độ: Khá 21-03-2014 Cauchy Schwarzt (291 votes)
74
Xem
1
Trả lời
0
Thích

Thuyết tương đối hẹp(tttt).

Tính động lượng tương đối tính của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng \lambda=0,6\mu m. Cho h=6,625.10^{-34}\,Js.

Mức độ: Khá 21-03-2014 Cauchy Schwarzt (291 votes)
74
Xem
1
Trả lời
0
Thích

Thuyết tương đối hẹp(ttt).

Tính khối lượng tương đối tính của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng \lambda=0,5\mu m. Cho c=3.10^8\,m/s;\,h = 6,625.10^{-34}\,Js.

Mức độ: Khá 21-03-2014 Cauchy Schwarzt (291 votes)
80
Xem
1
Trả lời
0
Thích

Thuyết tương đối hẹp(tt).

Tính vận tốc của một hạt có động năng gấp đôi năng lượng nghĩ của nó theo vận tốc ánh sáng trong chân không. Cho vận tốc của ánh sáng trong chân không là c=3.10^8\,m/s.

Mức độ: Khá 21-03-2014 Cauchy Schwarzt (291 votes)
80
Xem
2
Trả lời
0
Thích

Thuyết tương đối hẹp.

Một hạt có động lượng tương đối tính lớn gấp hai lần động lượng cổ điển (tính theo cơ học Newton). Tính tốc độ của hạt đó. Cho vận tốc của ánh sáng trong chân không là c=3.10^{8}\,m/s.

Mức độ: Khá 21-03-2014 Cauchy Schwarzt (291 votes)
100
Xem
0
Trả lời
0
Thích

Đề thi Văn năm nay dạng nào

Đề thi văn năm nay sẽ có các phần như thế nào

Mức độ: Trung bình 18-03-2014 Linh Nguyễn (1 vote)
89
Xem
1
Trả lời
0
Thích

Dao động(ttttt).

Con lắc đơn dao động điều hòa. Khi qua vị trí cân bằng lực căng dây gấp hai lần trọng lực tác dụng lên quả cầu. Tìm biên độ góc?

Mức độ: Khá 18-03-2014 Cauchy Schwarzt (291 votes)
86
Xem
1
Trả lời
0
Thích

Dao động(tttt).

Con lắc đơn dài 2\,m dao động nhỏ trên quỹ đạo CD. Mỗi lần đi từ C về D qua vịt trí cân bằng dây treo vướng vào một cái đinh cách điểm treo 1\,m. Tính chu kì dao động, cho \pi^2=10.

Mức độ: Khá 18-03-2014 Cauchy Schwarzt (291 votes)
96
Xem
1
Trả lời
0
Thích

Dao động(ttt).

Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai trục song song gần nhau với phương trình x_1=A_1\cos\omega t\,(cm)x_2=A_2\sin\omega t\,\,(cm). Biết 64x_1^2+36x_2^2=48^2\,(cm^2). Vào thời điểm t vật thứ nhất có li độ x_1=3\,cm và vận tốc v_1=-18\,cm/s. Tính tốc độ vật thứ hai lúc đó?

Mức độ: Khá 18-03-2014 Cauchy Schwarzt (291 votes)
Bảng vàng đóng góp