Từ khóa

Mức độ: Trung bình

1 Trả lời

3 Thích

549 Xem

Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước, bước sóng và tần số của âm thay đổi không?


Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước, bước sóng và tần số của âm thay đổi không?

           A. Bước sóng thay đổi, tần số không đổi.             B. Cả hai đại lượng đều không đổi.

           C. Cả hai đại lượng đều thay đổi.                         D. Tần số thay đổi, bước sóng không đổi. 

28-09-2012

Thân Quang Huy
64 vote(s)

A. Bước sóng thay đổi, tần số không đổi. 

01-10-2012

Quang Huy_utc
0 vote(s)

Chưa có bình luận nào

Bảng vàng đóng góp