Từ khóa

Mức độ:

1 Trả lời

0 Thích

781 Xem

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao


Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Biết rằng các gen trội là trội hoàn toàn. Cho giao phấn cây thân cao, quả màu đỏ, tròn với cây thân thấp, quả màu vàng, dài thu được F1 gồm 81 cây thân cao, quả màu đỏ, dài; 80 cây thân cao, quả màu vàng, dài;79 cây thân thấp, quả màu đỏ, tròn; 80 cây thân thấp, quả màu vàng, tròn. Trong trường hợp không xảy ra hoán vị gen, sơ đồ lai nào dưới đây cho kết quả phù hợp với phép lai trên

      A. Aa × aa                                   B. Dd × dd 

      C.  Bb × bb                                  D. Bb × dd   

27-09-2012

Trần Phương
15 vote(s)

Xét riêng từng tính trạng:
\frac{Cao}{Thap}= \frac{1}{1}   \frac{Tron}{Dai}= \frac{1}{1}   \frac{Do}{Vang}= \frac{1}{1}
Xét chung 3 tính trạng: (1:1)x(1:1)x(1:1) \neq 1:1:1:1 (đề bài)
--> 2 trong 3 gen cùng nằm trên 1 NST ... gen còn lại nằm trên NST khác ...
Xét 2 tính trạng chiều cao và hình dạng:
161 Cao dài
159 Thấp tròn
\frac{Cao}{Thap}= \frac{1}{1}   \frac{Tron}{Dai}= \frac{1}{1}
--> (1:1)x(1:1) = 1:1:1:1 \neq (1:1) (đề bài)
--> 2 gen này cùng nằm trên 1 NST LKG Hoàn toàn ...
--> \tfrac{Ad}{aD}  X  \tfrac{ad}{ad}

P: \tfrac{Ad}{aD}Bb\tfrac{ad}{ad}bb
--> Không có đáp án đúng ... :D

28-12-2012

Nguyễn Lê Minh ...
18 vote(s)

Chưa có bình luận nào

Bảng vàng đóng góp